RODO

Załącznik nr 1
do Porozumienia

 Klauzula informacyjna KOWR dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO w zakresie udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich

W związku z realizacją przez KOWR zadań dotyczących mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich i pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa (dalej zwany jako KOWR lub Administrator).
 2. Z administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
 3. KOWR wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 2.
 4. KOWR jako Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez KOWR zadań dotyczących mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, których obowiązek realizacji wynika z art. 6 ust. 2 oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137, z późn. zm.) i w celu archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”. Szczegółowy zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określony został w Warunkach udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich, wprowadzonych w życie Zarządzeniem Nr 169/2017 Prezesa ARiMR z dnia 07.12.2017 r., zmienionym Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 133/2018 z dnia 07.11.2018 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione KOWR przez REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY ZIEMI RADOMSKIEJ W RADOMIU, dalej jako „Podmiot uprawniony”11, zgodnie
  Warunkami udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich.
 6. Pani/Pana dane osobowe udostępniane będą Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa, Komisji Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli dokumentów, w związku z realizacją zadań wynikających z art. 6 ust. 2 oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 2008 r.
  o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
 7. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOWR przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów,
  a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 9. Zgodnie z RODO:

1) przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych.

2) nie przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie Pani/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa i Warunkami udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być pozostawienie wniosku Podmiotu uprawnionego bez rozpatrzenia albo odmowa przyznania pomocy.
 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 6. KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.