O nas

Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Radomskiej jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy zrzeszonych w Kołach Pszczelarzy, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982r. O społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32 poz. 217). Terenem działania Związku jest obszar południowego mazowsza.

Celem Związku jest rozwój hodowli pszczoły miodnej i jej ochrona jako integralnego składnika środowiska naturalnego. Rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji organizacji pszczelarskich .

Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy. Na terenie działalności naszego Związku istnieje 8 Kół, w których zrzeszonych jest 400 pszczelarzy posiadających około 3215 rodzin pszczelich.